§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Firma PP7 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Kurkowa 4/u3, 70-535 Szczecin, NIP: 8513304040) jest organizatorem akcji o nazwie "Ambasadorka Per a Pell" (zwanej dalej "Współpracą").
 2. Regulamin ten określa warunki i zasady Współpracy.
 3. Organizator wyjaśnia, że Współpraca nie jest formą hazardu, losowaniem promocyjnym ani zakładem wzajemnym zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).
 4. Współpraca jest realizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Okres trwania Współpracy wynosi 30 dni kalendarzowych i jest liczony od dnia otrzymania produktów.
 6. Organizator posiada prawo do wydłużenia czasu trwania Współpracy.
 7. Udział w Współpracy wiąże się z koniecznością zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowaniem jego postanowień.

§ 2. ZASADY I PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

 1. Współpraca jest realizowana na portalach społecznościowych Ambasadorki, a jej przebieg jest nadzorowany przez Organizatora.
 2. Ambasadorki mają możliwość udostępnienia informacji o Współpracy na kanałach Organizatora, takich jak Instagram (https://www.instagram.com/perapellpl/) oraz Facebook (https://www.facebook.com/perapellpl/). Regulamin Współpracy zostanie opublikowany na stronie internetowej (https://perapell.pl/pl/), której administratorem jest Organizator.
 3. Osobą uprawnioną do udziału w Współpracy jest osoba fizyczna (zwaną "Ambasadorką"), która spełnia poniższe warunki:
  • jest osobą pełnoletnią, posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada aktywne, publiczne konto na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook - konto to musi być własnością uczestnika Współpracy,
  • wykazuje zainteresowanie kosmetykami, a w szczególności kosmetykami do opalania oraz aktywnie działać na portalach społecznościowych (takich jak Instagram, Facebook, TikTok, YouTube) jako tzw. Influencer.
  • posiada duże grono obserwujących, o liczbie nie mniejszej niż 5 tysięcy,
  • zgłosi swoją chęć udziału we Współpracy poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, Osoba zainteresowana udziałem we Współpracy musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 4. Udział we Współpracy jest dobrowolny i nieodpłatny, a osoba biorąca udział zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Współpracy. Warunkiem koniecznym do udziału we Współpracy jest spełnienie warunków określonych w § 2 punkt 2 Regulaminu.
 5. Osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem nie mogą brać udziału w Współpracy. Każda Ambasadorka ma prawo dokonać tylko jednego zgłoszenia do Współpracy.

§ 3. PRODUKTY W RAMACH WSPÓŁPRACY

 1. W ramach Współpracy Organizator przekaże Ambasadorkom kosmetyki do promocji. Po otrzymaniu produktów, Ambasadorka ma 14 dni kalendarzowych na wykonanie następujących zadań:
  • Ambasadorka, po otrzymaniu kosmetyków od Organizatora w ciągu 30 dni kalendarzowych, ma za zadanie promować otrzymane produkty ze sklepu Per a Pell (https://perapell.pl/pl/) na swoim koncie na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Organizatora,
  • Ambasadorka ma za zadanie
   • W ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania paczki: nagranie relacji (instastory/stories) na swoim koncie użytkownika portalu społecznościowego Instagram/Facebook obejmujących unboxingi paczek z produktami otrzymanymi ze Sklepu Per a Pell (https://perapell.pl/pl/), pełne omówienie kosmetyków oraz aplikacje samoopalaczy, zgodnie z wytycznymi Organizatora,
   • W ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania paczki: utworzenie postu na swoim koncie użytkownika portalu społecznościowego Instagram/Facebook obejmujących produkty otrzymane ze Sklepu Per a Pell (https://perapell.pl/pl/), zgodnie z wytycznymi Organizatora,
  • Ambasadorka zobowiązuje się do recenzowania otrzymanych kosmetyków zgodnie z wytycznymi Organizatora.
  • Każda Ambasadorka Per a Pell otrzyma w ramach Współpracy: co najmniej jedną paczkę z kosmetykami, która będzie zawierała produkty oferowane w Sklepie o wartości co najmniej 300 zł. Paczki zostaną przekazane na podstawie korespondencji e-mail między Organizatorem i Ambasadorkami. Ponadto Ambasadorki otrzymają możliwość otrzymania kodu rabatowego dla obserwujących ich konto na portalach społecznościowych Instagram lub Facebook.
  • Organizator Współpracy będzie sprawdzał każde zgłoszenie pod kątem spełnienia warunków wymienionych § 2 pkt. 2 Regulaminu.
  • Organizator udzieli odpowiedzi na przesłane zgłoszenie w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania.
  • Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i dostarczenie produktów do promocji.
 2. Ambasadorki Per a Pell muszą potwierdzić możliwość otrzymania produktów oraz podać niezbędne dane do wysyłki w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zostaniu Ambasadorką. Kosmetyki zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Ambasadorki adres na terenie Polski.
 3. Jeśli Uczestnik naruszy postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć go z udziału we Współpracy. Osoba, która została wykluczona, nie może zgłosić swojego udziału ponownie. Decyzja o zgłoszeniu lub wykluczeniu zależy wyłącznie od Organizatora.
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za treść i formę materiałów publikowanych przez Uczestników w ramach Współpracy.
 5. Procedurą wymaganą do otrzymania kosmetyków jest podpisanie przez każdego z Uczestników stosownej umowy z Organizatorem, w której będzie m.in. zawarte wykorzystanie wizerunku Ambasadorki w kampaniach reklamowych i promocyjnych na okres 12 miesięcy oraz przekazanie Organizatorowi podpisanego przez Ambasadorkę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4. REKLAMACJE

 1. Zgłaszanie reklamacji dotyczących przeprowadzenia Współpracy odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail wspolpraca@perapell.pl lub drogą pocztową na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, takie jak: imię i nazwisko lub nazwa profilu na Instagramie, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Ambasadorka tej Współpracy zobowiązana jest do podania Organizatorowi swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych, które są konieczne dla przekazania lub zrealizowania produktów. Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innej Ambasadorki spośród Uczestników, jeśli Ambasadorka nie podała swoich danych w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia Współpracy.
 2. Dane osobowe Uczestników Współpracy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r., zwane dalej: "RODO".
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Współpracą.
 4. Dane osobowe Uczestników Współpracy będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Współpracy, w tym w celu przekazania kosmetyków do opublikowania na profilach społecznościowych Ambasadorki.
 5. Dane osobowe Uczestników Współpracy mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnym za zarządzanie stroną internetową Sklepu, jednak tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionego celu. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jest zapewniona przez Administratora.
 6. Możliwość udziału w Współpracy jest uzależniona od podania przez Uczestnika dobrowolnie swoich danych osobowych. Jeśli Uczestnik nie poda wymaganych danych osobowych lub poda nieprawdziwe lub niekompletne dane, uniemożliwi to jego udział w Współpracy.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin nie wyłącza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie w dowolnym czasie, ale nie wpłynie to na prawa Uczestników, którzy przesłali już zgłoszenie. W przypadku zmian, Organizator powiadomi Uczestników na stronie internetowej, gdzie Regulamin będzie publikowany.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.05.2023 r.
ZAŁĄCZNIK 1. - Oświadczenie Ambasadorki - pobierz