W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisach internetowych dostępnych pod adresem www.perapell.pl

https://www.tanexpert.pl

https://www.perapell.pl

jest:

PP7 Sp. z o.o.

Kurkowa 4/U3

70-535 Szczecin

KRS 0001074475, NIP 8513304040, REGON 527167373

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

3. Z Administratorem i wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając list pocztowy na podany w pkt 1 adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@perapell.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

- przygotowanie na żądanie, a także zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontaktowania się z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- obsługi lub też zachowania (utrwalenia, zarchiwizowania, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Sklepie Internetowym lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Sklepie Internetowym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane pytanie; względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa (np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących na gruncie RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;

- prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:

- podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie;

- pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

- organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.

7. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, przetwarzamy dodatkowo nazwę/firmę oraz NIP Przedsiębiorcy.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. poprzednim, jest nam w szczególności niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych jest w tych przypadkach dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

9. Nadto możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego (dane eksploatacyjne):

- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz;

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z takich usług;

10. Administrator może podejmować w oparciu o przetwarzane dane osobowe zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, mianowicie:

- w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;

- w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

- w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

- w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. poprzednim – do momentu cofnięcia przez zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego  lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

13. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt 3.

14. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.